Courses 
ค21203 เสริมประสบการณ์คณิตศาสตร์ 1 (ม.1/5)
ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 (ม.1/3-5)
ง20220 อาหารไทย This course allows guest users to enter
ท 21101 ภาษาไทย 1 ม.1/1-9 อ.พัชรา อ.สิริภา อ.จิรประภา
ง20204 การปลูกไม้ดอกไม้ประดับThis course allows guest users to enter
ง22101 การงานอาชีพ 2This course allows guest users to enter
ง20224 ผลิตภัณฑ์ของใช้จากผ้าThis course allows guest users to enter
ง20230 อาหารว่าง ม.1This course allows guest users to enter
ง 20233 ช่างไฟฟ้าเบื้องต้น ม.1/ 8 - 9This course allows guest users to enter
ง20205 การจัดสวนถาด ม.1/8This course allows guest users to enter
ง20204 ไม้ดอกไม้ประดับ ม.1/7This course allows guest users to enter
ง21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 ม.1/1-5This course allows guest users to enter
ว21105 เทคโนโลยีสารสนเทศ1This course allows guest users to enter
ค21101 คณิตศาสตร์ 1 ม.1/1-1/8
หน้าที่พลเมือง 1
ประวัติศาสตร์ 1
สังคมศึกษาพื้นฐาน 1
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 ม1/1-1/8
ว20203 พฤกษศาสตร์1 ม.1/3-1/5This course allows guest users to enter
ท21101 ภาษาไทย1 ม.1/1 - 1/8