[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
:: โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
SKP ห้องเรียนพิเศษ

SKP Link

fix
11
SKP สารสนเทศ

SKP แหล่งเรียนรู้


SKP Download

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายงบประมาณ

ฝ่ายบุคคล

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียน

เว็บไซต์ทั่วไป
SKP วารสาร

  

  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ผลการเเข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน รายการตัวเเทนระดับภาค ปี 2562
โดย : admin
เข้าชม : 620
จันทร์ ที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

ผลการเเข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน รายการตัวเเทนระดับภาค ปี 2562
ที่ กลุ่มสาระฯ รายการแข่งขัน ชื่อนักเรียน ชื่อครูฝึกสอน
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงอรรวินท์   โกสินทร์
2. เด็กหญิงเอกัตตา   หล่าอุดม
1. นางสาวกันต์กวี   แก้วประเสริฐทอง
2. นายชวัลกร  วิเศษสิงห์
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 1. นายณัฐพล   เล้าประเสริฐ
1. นางสาวนิภาพร   แก้วศรี
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 1. นางสาวปริชญา  ศิริพยัคฆ์
2. นางสาวสุณีพร   ฟักเขียว
3. นายโรจนัสถ์  วงค์ประจิต
1. นายวงศกร  เอกทัตร
2. นายสุทธิพงษ์   ปัญญาทอง
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 1. นางสาวชลธิชา  บุญชัยศรี
2. นางสาวศุภจิรา   ใหม่ยะ
3. นางสาวอภิญญา  ภิญโญยิ่ง
1. นางสาวเบญจวรรณ   ลิ้มสืบพงษ์
2. นางสาวภัทรสุดา  หาดขุนทด
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 1. นางสาวกฤติริน   แก้วจันทร์
2. นายบุณยกร   เทียนไชย
3. นายปวริศ   สมันเอี่ยม
4. นายวิกรม  ประสพพรพิพัฒ
5. นายอะฟีฟีย์   วงษ์ยิ้ม
1. นายอภิชาติ  อินกัน
2. นายวรเชษฐ์   วรรณสอน
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 1. นายจีรภัทร   นิ่มศิริ
2. นายชยทัต  เหวชัยภูมิ
3. นายฌานวัตน์  สาตแฟง
4. นางสาวณัฏฐา  แก่นของ
5. นายณัฐพล   ทรัพย์พืช
6. นายณัฐวุฒิ   เสือแก้ว
7. นายธนวัฒน์  ศรีวิไล
8. นายธนวัฒน์  เผือกผ่องใส
9. นายธีรภัทร   หาทรัพย์
10. นายนันท์พงศ์   อารคร
11. นายพรหมมินทร์  สุขตระกูล
12. นายพัสกร   เขียววิลัย
13. นายภูมิพัฒน์  เอื้อบุญประดิษฐ์
14. นายศราวุฒิ   พันทานี
15. นายศิริโชค  เกิดสันเทียะ
16. นายศุภชัย  เนื่องหอม
17. นายสุธทวีร์   สุทธะโส
18. นายอนุวัฒน์  สมาน
19. นายอรรณพ  พันทานี
20. นายเต็มฟ้า   สุตพรม
1. นายนิพนธ์  อำพัฒน์
2. นางอารยา  พิสุทธิพงษ์
3. นายยศ  สายจันดา
4. นายไกรสิทธิ์   รัตนกันทา
5. นายอภิชาติ  อินกัน
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงเกตุภิมล  สุวรรณสุข
1. นางพรพิมล   ือาจชอบการ
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 1. นางสาวกัญญารัตน์  กองมณีกิจ
2. นางสาวชญานิน  พลีใหญ่
3. นางสาวชาลิสา  ทองมีค่า
4. นางสาวญาณิศา  วัฒนสุข
5. เด็กหญิงณัฐสุรางค์   โตเเทนสมบัติ
6. นางสาวณิชาภัทร   ชมราศรี
7. เด็กหญิงนันท์นภัส   คุณสุวรรณ์
8. นางสาวภัททรัตน์   พูนพิพัฒน์
9. เด็กหญิงรุ่งนภา   พานารัตน์
10. นางสาวเมธาวดี  ศรีทอง
1. นายศรัทธา  เสาะเเสวง
2. นางสุกัญญา   วาจารัตน์
3. นางสาวอารีวัลย์  แพทย์เจริญ
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 1. นางสาวจารุวรรณ   ดาแหม็ง
1. นางสาวชรัญญา  คงนาลึก
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงณภัทร   สนุ่นดี
1. นางสาวชรัญญา  คงนาลึก
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงจีราภรณ์   สุริวรรโณ
2. เด็กหญิงชนากาญจน์   ใจภูมิ
3. เด็กหญิงณัฐกาญจน์   จันทะพันธ์
4. เด็กหญิงณัฐธิดา   เครื่องสาย
5. เด็กหญิงปรียาภรณ์   ลมูลศิลป์
6. เด็กหญิงมลชนก   อิ่มอารมณ์
7. เด็กหญิงศิริวรรณา  วรบุตร
8. เด็กหญิงศุภาพิชย์   โยธาแก้ว
9. เด็กหญิงสุภิญญา   อินทะวงษ์
10. เด็กหญิงอิสริยา   จงจิต
1. นางสาววรัญญา  พันธ์แก้ว
2. นางสาวขวัญฤดี   เพชรศรี
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 1. นายปวเรศ  พงษ์พานิช
2. นางสาวพรรณิการ์   เตยา
3. นายสหพรหม  อรรถสิงห์
4. นางสาวสิรินลักษณ์   เมืองโคตร
5. นางสาวอโนทัย  พรงาม
1. นางสาวปัณณพร  ดิษฐยะนันท์
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 1. นางสาวกรชวัล  พวกรุ่งเรือง
2. นางสาวกัลย์สุดา   เอมสมุทร
3. นางสาวกุลธิดา  บ้าเหร็ม
4. นางสาวจันทร์นวล   คำแก้ว
5. นายนักรบ  สะมะแอ
6. นางสาวพัชญา  โอษฐน้อย
7. นายภูมิรัช   ศรีเตว็ด
8. นางสาวสิตางศ์   สมวัน
9. นางสาวสุวนันท์   วิริวัฒน์
10. นายอิทธิพล  บัวประพันธุ์
1. นายณัฐพล   อินทร์กลัด
2. นางสาวภัทรสุดา   หาดขุนทด
3. นางสาวพรพิมล   อาจชอบการ
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 1. นางสาวขนิษฐา  นามวงษ์
2. นางสาวณัฐภัชสร  แท่นทองธนวัฒน์
3. นางสาวศศิ  ประสงค์เงิน
4. นางสาวอาธิตา  โคตรจันทร์
5. นางสาวอุมาพร  กลั่นใสสุข
1. นางสาวรุ่งทิวา  บูรณ์เจริญ
2. นางสาวสุพัตรา  เกตุสุข
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงกานดา  บัวประเสริฐ
2. เด็กชายกิตติธร   กาสังข์
3. เด็กหญิงณิชาพัชร์   ทองอ่อน
1. นางสาวพิมวดี  สมสุวรรณ์
2. นางสาวรัตนา  สืบสาย
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 1. นางสาวชญาภรณ์   ล้างภัย
2. นางสาวณัฐกานต์   โพธิ์ทองมา
3. นางสาววรินทร   พรพุทธิชัย
1. นางสาวพิมวดี  สมสุวรรณ์
2. นางสาวรัตนา  สืบสาย
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงกรกมล  บัวเผื่อน
2. เด็กชายเกียรติกำจร  จันทร์ประโคน
1. นางณัชชา  บุญประไพ
2. นางวิชยาภรณ์  ระจิตร
18 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 1. เด็กชายกานต์  คุณพาที
2. เด็กชายมาวิน  เขื่อนเเก้ว
3. เด็กชายสมภาคภูมิ  ไกรษร
1. นายนวรัฐ  ทิพย์เเสง
2. นายอุดม  ประเดิมรัตนกุล
19 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 1. นายชุติพันธ์  เขินไพร
2. นายปุณยวีร์   โพธิวรรณ์
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  ชัยยุทธศาสตร์
1. ว่าที่ร้อยโทพิชัยณรงค์   สุวรรณมยุร
2. นางสาววาสนา   เเสงศรี
20 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 1. นางสาวจิตตา  ทองยืน
2. นางสาวรรรันด์  จันทร์อิ่ม
3. นางสาวแสงรวี  เฉลิมช่วง
1. นางสาวนิภาพร  นนธิสอน
2. นางสาววรามน  บุญเจริญ

คลิกที่นี่

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      SKP CARE FOR YOU 20/ก.ค./2564
      งดการเรียนการสอนในห้องเรียน SKP Online 20/ก.ค./2564
      แนวทางการช่วยเหลือเเละบรรเทาความเดือนร้อนเเก่ผู้ปกครอง นักเรียนจากผลกระทบสถานการณ์เเพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภาคเรียนที่ 1/2564 16/มิ.ย./2564
      สพม.ปทุมธานี ขอเชิญชวนผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม อบรมออนไลน์ 4/มิ.ย./2564
      รับสมัครบุคลากรทางการศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตรจ้าง 4/มิ.ย./2564