[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
:: โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
SKP Link

SKP สารสนเทศ
SKP แหล่งเรียนรู้


SKP Download

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายงบประมาณ

ฝ่ายบุคคล

ฝ่ายบริหารทั่วไป

เว็บไซต์ทั่วไป

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นายปัถย์ มะยาระ
ครู
Click ดูประวัติ
นางมาลัย พิมเสน
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสาวกาญจนา หาญจันทร์
ครูชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสาวชญาดา อุตรวิเศษ
ครูชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสาวทัศนีย์ ทุมกิ่ง
ครูชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นายโยธิน สุดาจันทร์
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวนันท์กมล สุมะนา
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวพนิตนาถ ฟุ้งเฟื่อง
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวธวัลกร อาจสาลี
ครูผู้ช่วย
Click ดูประวัติ
นางวนิดา แสงสว่าง
ครูผู้ช่วย
Click ดูประวัติ
นายสมพงษ์ วันบัวแดง
ครูผู้ช่วย
Click ดูประวัติ
นางสาวกุลธิดา ฤกษ์อุไร
ครูผู้ช่วย
Click ดูประวัติ
นางสางชลธิชา ปักษ์ประจำ
ครูผู้ช่วย
Click ดูประวัติ
Mr.Jason Alavi
ครูพิเศษภาษาอังกฤษ
Click ดูประวัติ
Mr.Al luigi Andag
ครูพิเศษภาษาอังกฤษ
Click ดูประวัติ
Mr.Marko Zizek
ครูพิเศษภาษาอังกฤษ
Click ดูประวัติ
Miss.Shiela
ครูพิเศษภาษาอังกฤษ
Click ดูประวัติ
Mr.Eric Gerolaga
ครูพิเศษภาษาอังกฤษ
Click ดูประวัติ
Miss Kesleen L.Langgao
ครูพิเศษภาษาอังกฤษ
Click ดูประวัติ
นางสาวญาธินี วิบูลย์ชัยเจริญ
ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
Miss Hazel T.Abening
ครูพิเศษภาษาอังกฤษ
Click ดูประวัติ
Miss Huajie Zhang
ครูพิเศษภาษาจีน
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
6 : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
7 : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
8 : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
9 : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
10 : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
11 : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
12 : กลุ่มสาระฯศิลปะ
13 : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
14 : คณะกรรมการสถานศึกษา
15 : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
16 : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
17 : สมาคมผู้ปกครองและครู
18 : เครือข่ายผู้ปกครอง
19 : ครูเก่าสวนปทุม
20 : กลุ่มสาระฯ เทคโนโลยี