[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
:: โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
SKP Link

fix
11
SKP สารสนเทศ
SKP แหล่งเรียนรู้


SKP Download

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายงบประมาณ

ฝ่ายบุคคล

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียน

เว็บไซต์ทั่วไป

แผนผังหน่วยงาน
ครูเก่าสวนปทุม
Click ดูประวัติ
นายภาสกร โชคขจิตสัมพันธ์
รองผู้อำนวยการ
Click ดูประวัติ
นางพัชรา พวงสัตย์
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสาวณัฐฐ์ชุมา ภู่มาลา
ครูชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสาวใยจิตร สาละนิตย์
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวจิราพร นามทอง
ครู
Click ดูประวัติ
นายชวลิต สุจริต
ครูชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสาววงศ์เดือน สังข์ด้วงยา
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายรุ่งศักดิ์ ช้อนทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายประสิทธิ์ เผยกลิ่น
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางดลหทัย วงศ์เทพบุตร
ครูชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสาวสินกาญจน์ สังข์สกฤษ
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายธีระเดช ผิวผ่อง
ครูผู้ช่วย
Click ดูประวัติ
นางสาวสุจินลักษณ์ ฉัตรเงิน
ครูอัตราจ้าง
Click ดูประวัติ
นายคงเดช จุณณปิยะ
ครูชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสโรชา ขันธวิธิ
พนักงานราชการ
Click ดูประวัติ
นายจุมพล บุตรพิมพ์
ครูชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นายพันธกานต์ บุญเชิด
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
Click ดูประวัติ
Miss.Edith Mallillin
ครูพิเศษภาษาอังกฤษ
Click ดูประวัติ
นางพงศ์ลดา เดชพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสาวกมลชนก สาวะโห
พนักงานราชการ
Click ดูประวัติ
นางสาวสุพชาต ชุ่มชื่น
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายผล พรมทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางไวชญาณีก์ มูลสวัสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณเเละบุคคล
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
6 : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
7 : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
8 : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
9 : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
10 : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
11 : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
12 : กลุ่มสาระฯศิลปะ
13 : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
14 : คณะกรรมการสถานศึกษา
15 : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
16 : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
17 : สมาคมผู้ปกครองและครู
18 : เครือข่ายผู้ปกครอง
19 : ครูเก่าสวนปทุม
20 : กลุ่มสาระฯ เทคโนโลยี