[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
:: โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
SKP Link

SKP สารสนเทศ
SKP แหล่งเรียนรู้

SKP VDO

- ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

- นิเทศโรงเรียน 1/2558

- นิเทศหลักสูตรสวนกุหลาบฯ1/2558

- ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

SKP Download

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายงบประมาณ

ฝ่ายบุคคล

ฝ่ายบริหารทั่วไป

เว็บไซต์ทั่วไป

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
Click ดูประวัติ
นางสาวสุพชาต ชุ่มชื่น
รองผู้อำนวยการชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสาวกรองทอง ธีรเนตร
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางศรมณีย์ สุขสุมิตร
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสาววาสนา ทองทวียิ่งยศ
ครู
Click ดูประวัติ
นายณัฐพล อินทร์กลัด
ครู
Click ดูประวัติ
นายเอนก ประดิษฐพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายวรเชษฐ์ วรรณสอน
ครูชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสุกัญญา วาจารัตน์
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาววรัญญา พันธ์แก้ว
ครู
Click ดูประวัติ
นางสุชีลา ศรีบาง
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางจงกลนี ช้อนทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสะอาด เหมือนแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสุวรรณี ปริยานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายมานัส ชุติกุลวรนันท์
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสาวทัศนีย์ ทุมกิ่ง
ครูชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสาวมณีพร เตชะวัชรีกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสาววาสนา แสงศรี
ครูชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสาวพิมวดี สมสุวรรณ์
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวพรทิพย์พา ปัญจะพรสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายโยธิน สุดาจันทร์
ครู
Click ดูประวัติ
ว่าที่ ร.ต.จรัส ผิวดี
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางศิรวดี มาลุน
ครูชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางศรีพัชรา เพ็งเเจ่ม
เจ้าหน้าที่สำนักงานฝ่ายวิชาการ
Click ดูประวัติ
นางสาวจีราพร สุดเต้
เจ้าหน้าที่สำนักงานฝ่ายวิชาการ
Click ดูประวัติ
นายปัถย์ มะยาระ
ครู
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
6 : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
7 : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
8 : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
9 : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
10 : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
11 : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
12 : กลุ่มสาระฯศิลปะ
13 : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
14 : คณะกรรมการสถานศึกษา
15 : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
16 : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
17 : สมาคมผู้ปกครองและครู
18 : เครือข่ายผู้ปกครอง
19 : ครูเก่าสวนปทุม