[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
:: โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
SKP Link

SKP สารสนเทศ
SKP แหล่งเรียนรู้


SKP Download

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายงบประมาณ

ฝ่ายบุคคล

ฝ่ายบริหารทั่วไป

เว็บไซต์ทั่วไป

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
Click ดูประวัติ
นางสาวสุพชาต ชุ่มชื่น
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสุวรรณี ปริยานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสุทธิศรี คำมะโน
ครูชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสาวมณีพร เตชะวัชรีกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสุชีลา ศรีบาง
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสาวศิราณี มะแอ
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายณัฐพล อินทร์กลัด
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวนภาพร แสงชมภู
ครู
Click ดูประวัติ
นายไกรสิทธิ์ รัตนกันทา
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวจันทิมา เหลี่ยมวงศ์
ครูชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสาววริยา เชื่อมทอง
ครูชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสาวโสภิดา มะลิวัลย์
เจ้าหน้าที่สำนักงานฝ่ายบุคคล
Click ดูประวัติ
นางสาวพัชรี โพธิ์บุญปลูก
เจ้าหน้าที่สำนักงานฝ่ายบุคคล
Click ดูประวัติ
นายณัฐวุฒิ รอดสการ
ครูฝ่ายปกครอง
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
6 : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
7 : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
8 : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
9 : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
10 : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
11 : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
12 : กลุ่มสาระฯศิลปะ
13 : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
14 : คณะกรรมการสถานศึกษา
15 : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
16 : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
17 : สมาคมผู้ปกครองและครู
18 : เครือข่ายผู้ปกครอง
19 : ครูเก่าสวนปทุม
20 : กลุ่มสาระฯ เทคโนโลยี