[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
:: โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
SKP Link

SKP สารสนเทศ
SKP แหล่งเรียนรู้


SKP Download

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายงบประมาณ

ฝ่ายบุคคล

ฝ่ายบริหารทั่วไป

เว็บไซต์ทั่วไป

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
Click ดูประวัติ
นางจุฑามาศ ดลสอาด
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางกชพร ชื่นแสงเนตร
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายผล พรมทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสาวศิราณี มะแอ
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางวราภรณ์ วัฒนเขจร
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางกุลวดี กุลสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสาวปิยวรรณ ศรีอุดม
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวชญาดา อุตรวิเศษ
ครูชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางณัชชา บุญประไพ
ครูชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสาวสมภักดิ์ หาญชนะ
เจ้าหน้าที่สำนักงานฝ่ายงบประมาณ
Click ดูประวัติ
นางสาววริศรา กนึกรัตน์
เจ้าหน้าที่สำนักงานฝ่ายงบประมาณ
Click ดูประวัติ
นางสาวจันทร์เพ็ญ จันทร์ประทีป
เจ้าหน้าที่สำนักงานฝ่ายงบประมาณ
Click ดูประวัติ
นางสาววรามน บุญเจริญ
ครูผู้ช่วย
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
6 : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
7 : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
8 : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
9 : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
10 : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
11 : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
12 : กลุ่มสาระฯศิลปะ
13 : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
14 : คณะกรรมการสถานศึกษา
15 : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
16 : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
17 : สมาคมผู้ปกครองและครู
18 : เครือข่ายผู้ปกครอง
19 : ครูเก่าสวนปทุม
20 : กลุ่มสาระฯ เทคโนโลยี