[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
:: โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
SKP Link

SKP สารสนเทศ
SKP แหล่งเรียนรู้

SKP VDO

- ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

- นิเทศโรงเรียน 1/2558

- นิเทศหลักสูตรสวนกุหลาบฯ1/2558

- ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

SKP Download

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายงบประมาณ

ฝ่ายบุคคล

ฝ่ายบริหารทั่วไป

เว็บไซต์ทั่วไป

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
Click ดูประวัติ
นางสาววาสนา ทองทวียิ่งยศ
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาววงศ์เดือน สังข์ด้วงยา
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางพัชรา พวงสัตย์
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสาวมณีพร เตชะวัชรีกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายธีรพล คำมะโน
ครูชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสาวสุธิดา สุดดี
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวปวีณา แก้วประเสริฐทอง
ครู
Click ดูประวัติ
นางสุพรรษา คำอ่วน
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวนิภาพร เเก้วศรี
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวสิริภา แก้วโพธิ์
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวรจนา การามา
ครูผู้ช่วย
Click ดูประวัติ
นางสาวปัทมา มากดี
ครูผู้ช่วย
Click ดูประวัติ
นางสาวจิรประภา บุญเสนอ
ครูผู้ช่วย
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
6 : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
7 : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
8 : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
9 : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
10 : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
11 : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
12 : กลุ่มสาระฯศิลปะ
13 : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
14 : คณะกรรมการสถานศึกษา
15 : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
16 : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
17 : สมาคมผู้ปกครองและครู
18 : เครือข่ายผู้ปกครอง
19 : ครูเก่าสวนปทุม
20 : กลุ่มสาระฯ เทคโนโลยี