ศุกร์์ ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 นักเรียน ม.6 (วันที่ 3)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.15 น. )
สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 นักเรียน ม.6
เข้าชม 114  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
  
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80 และนักเรียนที่มีคะแนนเก็บไม่ถึงร้อยละ 70

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 13.00 น. )
- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80
- ประกาศรายชื่อนักเรียนคาดว่าติด "ร"
- ประกาศรายนักเรียนที่มีคะแนนเก็บไม่ถึงร้อยละ 70

เข้าชม 114  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
  
กิจกรรมวันจากเหย้า นักเรียนระดับชั้น ม.6

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 13.00 น. )
กิจกรรมวันจากเหย้า นักเรียนระดับชั้น ม.6
เข้าชม 114  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562