ศุกร์์ ที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562

สอบแก้ตัวครั้งที่ 1

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 09.00 น. )
สอบแก้ตัวครั้งที่ 1
เข้าชม 119  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
  
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ติด 0, ร, มส, มผ และลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 09.00 น. )
- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ติด 0, ร, มส, มผ
- ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1

เข้าชม 119  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562