ชื่อ - นามสกุล :ว่าที่ ร.ต.จรัส ผิวดี
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : นายทะเบียนโรงเรียน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ เทคโนโลยี
หน้าที่ในกลุ่ม :