ชื่อ - นามสกุล :นางณัชชา บุญประไพ
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณเเละบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานสารสนเทศ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ เทคโนโลยี
หน้าที่ในกลุ่ม :