หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
โดย : admin
อ่าน : 3857
ศุกร์์ ที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ : Gifted


ประวัติความเป็นมา

 ปีการศึกษา 2554  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี โดยท่านผู้อํานวยการวีรพงษ์ คล้อยดี ได้เห็นความสําคัญของการส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความสามารถของนักเรียนในทุกๆ ด้าน จึงได้จัดทําโครงการส่งเสริมความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนเป็นอย่างดี ซึ่งนับว่าเป็นก้าวแรกของการเปิดห้องเรียนพิเศษในปีต่อๆ มา และในปีนี้เองโรงเรียนได้เข้ารับการประเมินความพร้อมในการเปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ได้รับอนุญาตให้เปิดห้องเรียนพิเศษทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผู้ปกครองและนักเรียน ให้ความสนใจ โดยมีจํานวนนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 36 คน โดยโรงเรียนได้จัดทําหลักสูตรที่มุ่งเน้นเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียน มีการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถโดยจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายคณิตศาสตร์ ทัศนศึกษาแหล่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ นอกจากนี้นักเรียนยังได้รับการเรียนรู้จากวิทยากรภายนอกอยู่อย่างต่อเนื่อง
 ปีการศึกษา 2557 ท่านผู้อํานวยการสมชาย ฟักทอง และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง นักเรียน บุคลากรทุกฝ่าย ได้ทําการพัฒนาห้องเรียนสําหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ จัดบรรยากาศห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีโครงการที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนได้เปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 ห้องเรียน นักเรียน 36 คน

 ปีการศึกษา 2562 ท่านผู้อำนวยการชฎาพร เธียรศิริพิพัฒน์ ได้ให้มีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โดยเพิ่มรายวิชาหุ่นยนต์ (Robotics) ซึ่งมีวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์โดยตรงมาจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง โดยโรงเรียนให้การสนับสนุนจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และชุดสื่อการเรียนหุ่นยนต์เลโก้ และส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันจนปรากฎผลความสำเร็จ นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูงจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก)

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล รายวิชาที่สอน
1 นายเทวราช ธรรมรักษ์วัฒนะ  วิทยาศาสตร์
2 นางสาววาเลนไทน์ อินทิยศ  วิทยาศาสตร์
3 นายศักดิ์ศิทธิ์ แสงอรุณ  คณิตศาสตร์
4 นายสิทธิพงศ์ บุญคง  คณิตศาสตร์
5 นายวศิล สุดใจ  หุ่นยนต์ การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์จากวิทยากรภายนอก
   


 การเรียนการสอนรายวิชาหุ่นยนต์
   


 กิจกรรมค่ายสะเต็มศึกษา "จาก STEM สู่ STEAM การเรียนรู้แบบบูรณาการในศตวรรษที่ 21“ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ มวกเหล็กพาราไดส์รีสอร์ท
   

 กิจกรรมค่าย “STEM GIFTED CAMP 2019” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ บ้านไม้ชายเลนรีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม และ แก่งกระจานพาราไดซ์รีสอร์ท จ.เพชรบุรี