หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ดาวน์โหลดเเบบฟอร์มกลุ่มบริหารงานวิชาการ
โดย : admin
อ่าน : 6112
พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558
พิมพ์ 


ดาวน์โหลดเเบบฟอร์มกลุ่มบริหารงานวิชาการ

******************************************************************************

ลำดับที่ รายการ ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์มข้อสอบกลางภาค     
2 แบบฟอร์มข้อสอบปลายภาค     
3 แบบฟอร์มประเมินวิจัยในชั้นเรียน     
4

แบบประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2562

5

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล : SAR