[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
:: โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
SKP ห้องเรียนพิเศษ

SKP Link

fix
11
SKP สารสนเทศ

SKP แหล่งเรียนรู้


SKP Download

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายงบประมาณ

ฝ่ายบุคคล

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียน

คำสั่งโรงเรียน

รายงานประจำปี (SAR)

เว็บไซต์ทั่วไป
SKP วารสาร

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
Click ดูประวัติ
นายวิสูตร คำนวนศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
Click ดูประวัติ
นายสายัญ อนุวัฒนา
รองผู้อำนวยการ
Click ดูประวัติ
นางสาวศิราณี มะแอ
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางวราภรณ์ วัฒนเขจร
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสาวชญาดา อุตรวิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางกุลวดี กุลสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางดวงเดือน จันทร์นพ
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสาวกันต์กวี แก้วประเสริฐทอง
ครู
Click ดูประวัติ
นางณัชชา บุญประไพ
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสางชลธิชา ปักษ์ประจำ
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวสมภักดิ์ หาญชนะ
เจ้าหน้าที่สำนักงานฝ่ายงบประมาณ
Click ดูประวัติ
นางสาววริศรา กนึกรัตน์
เจ้าหน้าที่สำนักงานฝ่ายงบประมาณ
Click ดูประวัติ
นางสาวจันทร์เพ็ญ จันทร์ประทีป
เจ้าหน้าที่สำนักงานฝ่ายงบประมาณ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
6 : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
7 : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
8 : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
9 : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
10 : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
11 : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
12 : กลุ่มสาระฯศิลปะ
13 : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
14 : คณะกรรมการสถานศึกษา
15 : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
16 : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
17 : สมาคมผู้ปกครองและครู
18 : เครือข่ายผู้ปกครอง
20 : กลุ่มสาระฯ เทคโนโลยี
21 : กลุ่มบริหารงานบุคคล