[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
:: โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
SKP ห้องเรียนพิเศษ

SKP Link

fix
11
SKP สารสนเทศ

SKP แหล่งเรียนรู้


SKP Download

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายงบประมาณ

ฝ่ายบุคคล

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียน

คำสั่งโรงเรียน

รายงานประจำปี (SAR)

เว็บไซต์ทั่วไป
SKP วารสาร

แผนผังหน่วยงาน
���������������������������������������������������
Click ดูประวัติ
นางสาวสิริภา แก้วโพธิ์
ครู
Click ดูประวัติ
นายธีรพล คำมะโน
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสาวสุธิดา สุดดี เอกทัตร
ครูชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสาวกันต์กวี แก้วประเสริฐทอง
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวรจนา การามา
ครู
Click ดูประวัติ
นางสุพรรษา คำอ่วน
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวนิภาพร เเก้วศรี
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวปัทมา มากดี
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวจิรประภา บุญเสนอ
ครู
Click ดูประวัติ
นายชวัลกร วิเศษสิงห์
ครูผู้ช่วย
Click ดูประวัติ
นางสาววาสนา ทองทวียิ่งยศ
ครูชำนาญการ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
6 : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
7 : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
8 : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
9 : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
10 : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
11 : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
12 : กลุ่มสาระฯศิลปะ
13 : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
14 : คณะกรรมการสถานศึกษา
15 : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
16 : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
17 : สมาคมผู้ปกครองและครู
18 : เครือข่ายผู้ปกครอง
20 : กลุ่มสาระฯ เทคโนโลยี
21 : กลุ่มบริหารงานบุคคล